Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Familjehem

Vi har ett förstärkt familjehem i Valdemarsvik.

De är mycket kompetenta och har stor erfarenhet. Hemmet ligger på landet, med någon mils avstånd från tätorten Valdemarsvik. De har travhästar.
Där finns också externt boende på gården för lite äldre ungdomar.

Kontakta Curativa/Kristina Faleij om du vill veta mer. Vi har tre platser där. Dygnet runt jour och handledning till hemmen erbjuds.

Familjehemsvård

Curativa AB kan också erbjuda familjehemsvård

Utsluss med förstärkt familjhemsvård för ungdomar mellan 18-24 år. Vi är ett steg i en vårdkedja, en utsluss till ett bra liv. Vi jobbar i ett team, konsulent, familjehem och socialtjänst. Vi får ner dyra vårdkostnader och erbjuder trots detta en bra kvalité i vården.

 

Målgrupp:

Ungdomar som hamnat utanför systemet, utsluss efter behandlingshem och ungdomar som behöver få upprätta en stadig grund för ett självständigt liv. Ungdomar som varit arbetslösa länge, kanske hamnat i utanförskap. Pojkar som hamnat i kriminalitet och/eller flickor med självskadebeteende, ensamkommande flyktingar och hedersrelaterad problematik.

En utsluss till ett självständigt liv. En kortare tid på jour innan annan planerad insats.

Koncept:

Vi har ett koncept som bygger på familjehemmets kunskap och erfarenhet, samt en diplomerad handledare och socionom med lång erfarenhet som är konsulent.

Hemmet ligger i närheten av Valdemarsvik i Östergötland.

Vi har för närvarande tre platser för pojkar/män

Grundtanken i vården

Vi sätter kunskap och erfarenhet i första ledet.

Vi ser individen och anpassar behoven till varje person.

Viktiga byggbitar i vården:

ADL- träning.

Vardagliga sysslor som att tvätta, laga mat, sköta sin ekonomi.

Ansvar för sitt eget liv.

Kognitivt tänkande och praktisk träning.

Ett växande i relationer.

Systemiskt narrativ grund – vi bygger hållbara relationer med vänner, släkt och nya människor som finns runt oss. Vi lyssnar på den placerades historia och sätter det i sitt sammanhang, ser om det finns bitar som kan byggas vidare på. Annars skapar vi det som inte finns.

Skapa mening.

Vad är meningen i den enskildes liv, vad skapar mening, kanske att få vara behövd, att få utföra ett arbete och att få bra relationer. Vi undersöker var och ens motiv och behov.

God miljö skapar gott liv.

Vi erbjuder en bra miljö på landet med djur och natur inpå.

Att göra bra val.

Vad är bra val och vad är dåliga val, vilka konsekvenser gör mina val, vi jobbar med den frågan.

Att se att hur man kan påverka sitt liv själv.

Vem kan påverka mitt liv mest och vad vill jag.

En meningsfull sysselsättning.

Arbete befrämjar hälsa och välstånd är ett bevingat uttryck. Vi tror på det.

Att hitta sitt eget intresse.

Att hitta vad som kan locka till intresse och mening, kanske trädgårdsskötsel, idrott eller träna travhästar, vi undersöker.

Att hitta vad man vill med sitt liv.

Att bygga på drömmar och mål i ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Familjehemmet och konsulenten.

Häst vid stängselVi kan erbjuda familjehemsvård hos ett kompetent familjehem samt konsulent som är tillgänglig för familjehemmet dygnet runt samt kompetens- höjer familjehemmet med verktyg för att hantera svåra situationer.

Strax utanför Valdemarsvik finns familjen Solönhaf som erbjuder framförallt pojkar en vistelse med stöd och omtanke.

Familjen har flera företag b l a inom byggbranschen, nagelvård, travhästar, import av olivolja. De kan också ordna praktikplatser inom bygg och handel.

En entreprenörsanda och ett engagemang som inspirerar och smittar av sig.

Mats och Susy har varit familjehem i över 20 år.

Kristina Faleij socionom och diplomerad handledare bedriver Curativa AB sedan 1999.

Kristina har lång erfarenhet av familjehemsvård från egen verksamhet samt även 20 år i kommunal verksamhet. Kristina har arbetat med ungdomar bl.a. som skolkurator. Kristina är en etablerad handledare inom socialtjänst och behandlingshem. Se övrig meritlista samt hemsida www.curativa.se. Kristina har förutom flera vidareutbildningar och handledarutbildning på Sköndahl även en masterutbildning i systemisk handledning från Bedforshire University i London 2010.

Teoretisk grund.

Ett eklektiskt tänkande där den största teoretiska grunden bygger på en systemisk grundtanke om att relationer skapar våra liv. Att hitta en meningsfull sysselsättning och att hitta sammanhang som fungerar skapar en grogrund. Den narrativa skolan inspirerad av Tom Anderson och Harlene Anderson mfl, är en grund för att se hur man berättar sin historia och hur det påverkar livet.

Kognitiv teori används som ett komplement.

 

Metod

Miljöterapi är grunden, dvs. ADL-träning, hälsa och arbete.

För att detta ska kunna ske behövs ett kognitivt tänkande och förhållningssätt och som metod används MI dvs motiverande samtal. Familjerna får stöd av handledare hur man använder MI.

I vården vävs in ett systemteoretiskt förhållningssätt som bygger på ett helhetsperspektiv där den placerades egna mål/egna livsberättelser samt ett nätverksbyggande av gamla och nya relationer står i fokus. I detta använder vi också lösningsfokuserad metod och förhållningssätt.

Hur fungerar det rent praktiskt.

Socialsekreterare får ta del av familjens utredning och gör ett besök tillsammans med den tilltänkta.

Socialsekreterare planerar en handlingsplan/åtgärdsplan för den placerade i samarbete med familjehem och handledare.

Konsulent/handledare håller kontakt med familjehemmet och socialsekreterare. Konsulent är tillgänglig dynget runt för familjehemmet samt gör flera besök i familjerna efter behov. Konsulent bokar in månatliga sammankomster för kompetenshöjning och stöd i familjerna. Kontakter sköts också via mail och telefon.

Andra behandlingsåtgärder köps in som t e x terapi , utredningar av diagnos etc. detta görs i samarbete med socialsekreterare och konsulent.

Inom ramen för familjehemsvården finns vardagliga sysslor samt arbetsträning, besök på arbetsförmedling, kontakter med hemkommunen samt en noggrann planering under vistelsen i familjehemmet.

Behandlingstiden kan variera mellan 3 månader upp till flera år.

Kostnader

Curativa AB betalar direkt till familjen avtalad arvode och omkostnadsdel. Kommunen betalar extra för utredningar t.ex. terapier, externa utredningar. Resor etc. avtalas inom ramen för sedvanliga avtal.

Kommunen betalar dygnsavgift till Curativa AB enligt fakturering.

Ingen uppsägningstid. Avtalet pågår så länge den placerade ingår i vården.

Curativa innehar F-skatt. Etablerad som handledare för familjehem, socialtjänst och behandlingshem. Referenser kan ges.

 

Familjerna är utredda enligt Kälvestens metod men med kompletterade frågor utifrån nuläget.